Ölandsfokus

Bilder från strövtåg på Öland

Borgholms Fyr, Öland

Farleden genom Kalmarsund har haft många fyrar som väglett sjöfarare att navigera. En av dessa är belägen på en udde i sundet strax söder om Borgholm inom det nuvarande naturreservatet Borga Hage. Den första fyren som uppfördes här på 1860-talet var ett fyrhus som ersattes i början av 1900-talet av den fyr som nu finns på platsen.  Den tekniska utvecklingen har medfört att många fyrar lagts ner. Fyren vid Borgholm släcktes 1995 men finns fortfarande kvar liksom fyrträdgården och lämningar efter tidigare byggnader på platsen. Man hittar till fyrplatsen genom att följa en stig ner mot Kalmarsund från Prinsessan Estelles Promenad i slottsskogen eller som området mera officiellt heter Borga Hage Naturreservat.

Stigen till fyrplatsen är omgärdad av ekar och löper på den gamla körvägen till fyren. Kalkstensflisorna som förr användes som dikesöverfarter är fortfarande kvar och intakta.

Vid ingången till fyrträdgården finns den gamla grinden och porten kvar på sina stenstolpar.

Själva fyren är övergiven och knappt synlig i den frodiga grönskan. Men man missar den inte när man kommer in i fyrträdgården. Här finns en informationstavla som beskriver fyrplatsens historia.

Utsikten från fyren över Kråkudden, som fyrplatsen heter, och ut över Kalmarsund är storslagen.

Postat 2014-07-27 22:11 | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera

Skogsby lund, Öland

Skogsby lund är ett av Ölands äldsta och minsta naturreservat. Den lilla lunden är belägen strax söder om Ölands Folkhögskola och tillhör väl inte de mest kända naturreservaten på Öland.

Utmärkande för reservatet är de gamla ekarna i vars sällskap bl.a. murgröna och hassel trivs.

För att hitta till reservatet får man passera en bevattningsdamm där det går alldeles utmärkt att gå på vallen runt dammen.

#3108107

Vid den första anblicken ger lunden intryck av att vara en helt igenvuxen lövskog

 #3108105

Skylten vid lunden måste vara en av Ölands äldsta skyltar för naturområden. I bakgrunden syns några av de välmående murgrönorna i området

#3108106

Lite längre in i lunden är det glesare i buskskiktet

#3108103

Sommartid kan man träffa på orkidén skogsknipprot i markvegetationen

#3108110

Höstbild med några av de kraftiga ekstammarna

Minnessten över flyghistoria

Mellan lunden och folkhögskolan finns denna minnessten som påminner om den första landningen med flygplan på Öland år 1914

Postat 2014-02-09 20:17 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Hörninge Mosse, Öland

Hörninge mosse, några kilometer österut från Köpingsvik, är den tidigare hopplöst igenvuxna mossen som restaurerades till en pånyttfödd oas för bl.a.  orkidéer och fåglar. Mossen är en av Ölands största våtmarker och innehåller en blandning av olika slags naturtyper allt från öppet vatten till torra betesmarker. Vid restaureringen i början på 2000-talet skapades flera lättillgängliga stigar med rastplatser och fågeltorn i kanterna av mossen. I området kan man se inte mindre än ett 20-tal olika slags orkidéer.

#3083397

Det är just orkidéerna som jag fokuserat på vid mina strövtåg vid mossen. Men även ornitologen och den allmänt naturintresserade får säkert ett stort utbyte av ett besök här.

                                     #3083395

Denna lilla oansenliga orkidé som kan vara så svår att upptäcka eftersom den försvinner i vegetationen är grönkulla. Det sägs att den anpassar färgen till omgivningen.

Vid Hörninge mosse finns grönkullan i de lite torrare markerna. Har man väl hittat en så kan vara säker på att det finns flera i närheten

#3083391

Honungsblomster är också en art som man måste leta en del efter innan man hittar den första. På de betade markerna i kanten av mossen finns det fortfarande en del kvar men något överflöd av arten kan man inte hitta

#3083398

Kärrknipprot finns däremot i stort antal. Här ett fint exemplar  i soluppgången

#3083396

Krutbrännaren föredrar torra gräsbevuxna marker. I Hörninge verkar den trivas alldeles utmärkt, särskilt i de södra delarna av mossen. Här är det inte svårt att hitta sådana här ståtliga exemplar

#3083392

Praktexemplar av vit skogslilja växer i de torra omgivningarna

#3083399

Praktsporrar förekommer allmänt i vissa delar av Hörninge mosse

#3083400

Orkidégubbar, detalj från en skogsknipprot som finns i de omgivande skogsmarkerna 

#3083393

Gräsull en tidig sommarmorgon vid en av mossens fuktigare delar

#3083401

I den frodiga grönskan kring mossen trivs bl.a. skogsknipprot

#3083402

Vid mossen finns flera bra observationspunkter. Här ett fågeltorn som vilar på rejäla kalkstensblock

Hörninge mosse är lättillgänglig. Det finns parkeringsplatser med informationstavlor på fyra olika ställen kring mossen. För den som föredrar att cykla finns det en cykelled på den gamla banvallen mellan Köpingsvik och mossen. Och man behöver inte leta orkidéer eller skåda fågel vid mossen utan man kan ta en fika och bara njuta av ett stycke öländsk natur. Glöm inte kameran. 

Postat 2014-01-01 16:23 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Vår vid en kvarnbacke på Öland

Det är gott om kvarnbackar på Öland. En av dessa finns strax söder om byn Jordtorp i Algutsrum. Platsen är lättillgänglig och utöver de naturupplevelser som erbjuds vid kvarnbacken och dess omgivningar kan man också ta del av ett stycke speciell kulturhistoria. Det handlar om det "stenmursland" som finns i enbuskmarken bara några hundra meter från parkeringen vid kvarnen. Det är också en plats där man gärna följer vårens ankomst från de första blåsipporna i mars till försommarens orkidéer i lövängarna.

Soluppgång vid kvarnbacken i snösmältningstider

 

En bit in på vandringsleden till Borgs by öppnar sig landskapet. Här finns några åkrar kringgärdade av fantastiska stenmurar. De är helt spikraka och flera av dem är krönta överst med en extra rad runda stenar. Stenmurarna underhålls och vårdas så att de fortfarande fyller sin funktion som hägnad mellan åker och omgivande betesmark. Här behövs inte kompletteras med taggtråd eller elstängsel utan dessa murar är fortfarande i bruk på ursprungligt sätt efter kanske 150-200 år.  Man kan verkligen prata om levande kulturminne. Mödosamt arbete av tidigare generationer för att tjäna sitt levebröd har med tiden förvandlats till en fröjd för ögat. Att de idag har samma funktion som ursprungligen förstärker och tillför upplevelsen ytterligare en dimension.

Krönta stenmurar, Ölands vackraste?

Soluppgång i "stenmurslandet"

 

I ett hässle inte långt från kvarnbacken  finns denna helt mossbelupna stenmur som lyser tidigt på våren likt ett neonljus bland hasselbuskarna.


Aprilmorgon   

I mitten av april visar sig de första backsipporna. De växer på en sluttning med morgonsol verkar inte lida av frosten utan  lyser praktfullt i det tidiga motljuset.

 

Sankt Pers nycklar och gullvivor trivs i lövängarna vid stenmurarna

Orkidén göknycklar har också en riklig och pålitlig förekomst vid "stenmurslandet" 

Nu ser vi fram emot ytterligare en vår att följa vid kvarnbacken i Jordtorp på Öland.

Postat 2013-12-16 17:16 | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera

Ödebyn Österskog på Öland

I södra delen av mittlandsskogen på Öland, i närheten av byn Tävelsrum, finns rester av den övergivna byn Eriksöre-Österskog. Man kan bland ruiner och husgrunder urskilja 4 olika gårdar.  Byn anlades en bit in på 1800-talet och övergavs mot slutet av samma århundrande. Som mest bodde här ett 20-tal personer vid mitten av 1800-talet. Anledningen till att byn övergavs sägs främst ha varit de svåra odlings-förhållandena på platsen. De ruiner som finns kvar idag tas nu sakta men säkert över av mittlandsskogen.

Ruin intill brukningsvägen

En klar höstdag framträder resterna av byn tydligt i den täta mittlandsskogen

 

Fallfärdig

Det dröjer inte länge förrän denna ladugårdsgavel helt rasar samman

Mossigt 

De mossbelupna stenmurarna vid byn är nu som konstverk skapade av människan och naturen tillsammans.

Även om resterna av byn ses bra under hösten, när den ogenomträngliga grönskan i mittlandet öppnat sig, är det under våren som det är som allra vackrast bland ruinerna.

 

Vitsippetid

Den gamla jordkällaren har klarat sig riktigt bra

 

Jordkällarens tak

Blåsippor och träd samsas på jordkällarens tak

 

Spiltor

Ladugårdens spiltor av kalkstensflisor står fortfarande prydligt mot den delvis raserade väggen 

 

Brunnen

Allt är mossbelupet som här kalkstensväggar, stenmur och brunnslock

 

Stentrappan

Den gamla kalkstenstrappan, säkert av väldigt noggrant utvalda flisor

 

Hästräfsan

Hästräfsan blev kvar vid det stora trädet på gårdsplanen

Krusbärsbuskar

Krusbärsbuskar i vacker vårgrönska vid ruinerna

Den här ödebyn ligger inte utefter de trafikerade vägarna på Öland. Så för den som vill besöka platsen gäller det att hålla koll på vart man går för att sedan kunna hitta tillbaka igen. Mittlandsskogen är tät och snårig och under sommaren kan det vara svårt att orientera sig i grönskan.

Det enklaste sättet att hitta hit är att följa den gamla brukningsvägen tvärs igenom det lilla naturreservatet Rösselkärret vid Tävelsrum. Man kommer då strax på de tre första gårdarna. Den fjärde gården ligger ännu längre in i mittlandsskogen och kan vara svår att hitta, men med lite tur finns det snitslar kvar efter någon tidigare guidning i området.

 

Postat 2013-11-08 22:15 | Permalink | Kommentarer (6) | Kommentera