Ölandsfokus

Bilder från strövtåg på Öland

Alvaret vid Skarpa Alby

Vid byn Skarpa Alby på sydöstra Öland ligger Dröstorps naturreservat, mest känt för den gamla ödebyn och mossen. Det finns dock en del annat att se på denna lättillgängliga del av alvaret. En väl tilltagen och bra iordninggjord parkeringsplats i byn Skarpa Alby är en bra utgångspunkt. Här går också en slinga av cykelleden Ölandsleden.

Efter att först ha följt den lättvandrade brukningsvägen rakt ut på alvaret kan man vika av första avtaget mot söder i stället för att följa Ölandsleden till ödebyn. Vi den fortsatta vandringen söderut njuter man av landskapet och kan beskåda bl.a. den geologiska formationen Prästgropen, fornminnet Tornrör, en guldfiskdamm och en naturlig källa m.m. Skyltning saknas så här finns det möjligheter till upptäckter på egen hand. Ett gott råd är att förbereda sig genom att studera kartor, beskrivningar m.m. före vandringen, för även om det är lättvandrat så finns inte de intressanta punkterna alldeles intill vägen (men i närheten). Glöm inte att lyfta blicken på vägen tillbaka, här är det nämligen fin utsikt över byn Skarpa Alby och Gårdby kyrka.

Vägen ut på alvaret vid Skarpa Alby

Den slingrande brukningsvägen på alvaret

Den s.k. Prästgropen är en öppen plats belägen lite lägre än den omgivande terrängen

I maj-juni lyser den ljusblå bergsskrabban fint längs vandringsvägen

Det restaurerade gravröset Tornrör från bronsåldern döljer sig bland enbuskarna vid sidan om brukningsvägen

Den här vattenhålan en liten bit från vägen är värd lite extra uppmärksamhet

Här simmar ett stort antal till synes välmående guldfiskar som uppenbarligen kan överleva här ute på alvaret

Postat 2015-05-17 11:20 | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera

Konungsbacken, Öland

Naturreservatet Konungsbacken tillhör väl kanske inte de mera kända utflyktsmålen på Öland. Området ligger alldeles i närheten av Skogsby, vid vägen mot byn Kalkstad, och är en del av det stora lövskogsområdet Mittlandsskogen. Reservatet är den sydligaste delen av Mittlandsskogen och ligger i gränslandet mellan lövskogsområdet och de öppna alvarsmarkerna längre söderut.

Här har varit betes- och odlingsmarker sedan lång tid tillbaka. Nu är det ett variationsrikt skogsområde med framför allt stor förekomst av det ovanliga trädet vresalm. På våren, innan den djupa sommargrönskan tar över, lyser marken i många olika färger av alla vårblommor som bildar en tät matta i skogen.

Kännetecknande för vresalmarna är bl.a. de kraftiga rotbenen.

Många av träden i området är täckta av murgröna.

Blåsipporna trivs bra bland vresalmarna.

Det finns också gott om hålnunneört i reservatet.

Typisk syn på våren då marken är täckt av vit- och gulsippor.

En mossbelupen gammal stenmur är en fröjd för ögat.

Under högsommaren är det mesta grönt i olika nyanser. Växtligheten bildar här en tunnel kring en gammal brukningsväg i området.

Vid Konungsbacken

Den frodiga grönskan ger fantastiska färger på hösten.

Den gamla grinden

Området ger ett ålderdomligt intryck vilket den gamla stenmuren och grinden vittnar om.

Konungsbacken är ett lättillgängligt naturreservat som dock saknar iordninggjorda stigar inom reservatet. Men man behöver inte gå in i de mest svårtillgängliga delarna utan håller man sig på de brukningsvägar som möter en när man kommer in i området så får man uppleva det mesta av dess karaktär. Vid reservatet finns en parkeringsplats med informationstavla några hundra meter in på Kalkstadsvägen, österut från Skogsby. Från parkeringen går man sedan en liten bit så är man snart inne i reservatet.

Postat 2014-11-16 15:36 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Bergraset vid Fornbo, Öland

Ölands berggrund består av kalksten. På flera platser framträder berggrunden som en klintkust. En av dessa platser är vid Fornbo alldeles norr om Horns udde. Platsen ingår som en del i naturreservatet Horns Kungsgård.

Kustvägen löper farligt nära klinten där stora kalkstensblock rasat ner mot strandlinjen. På grund av ytterligare rasrisk finns det därför all anledning att inte närma sig klinten från vägen. Utan om man vill se klintkusten och bergraset på närmre håll kan man ta sig ner till stranden på stigar från den lilla parkeringsplatsen utmed kustvägen med informationstavla m.m. om Horns Kungsgård naturreservat. Från stranden har man sedan en bra överblick över området.

Bergraset vid Fornbo, Öland

Stora kalkstensblock har rasat ner och lagt sig i strandlinjen nedanför klinten

Stranden vid Fornbo, Öland

Kalkstenens skiktning i olika lager framträder tydligt här vid klinten vid Fornbo

Oväder på gång

Oväder på väg in mot Öland vid Fornbos strand

Träd på kant

Vindpinat oxelträd som växer på "första parkett" vid kanten av klinten

Risk för ras

Budskapet är helt klart

Klintkusten vid Fornbo, Öland

Vintertid bildas intressanta isformationer vid klinten

Isgrotta

De frusna isformationerna bildar små grottor under de utskjutande klintpartierna

Isformationer

Skarp kontrast till varma och soliga sommardagar vid stranden

Postat 2014-08-08 19:24 | Permalink | Kommentarer (3) | Kommentera

Skogsby lund, Öland

Skogsby lund är ett av Ölands äldsta och minsta naturreservat. Den lilla lunden är belägen strax söder om Ölands Folkhögskola och tillhör väl inte de mest kända naturreservaten på Öland.

Utmärkande för reservatet är de gamla ekarna i vars sällskap bl.a. murgröna och hassel trivs.

För att hitta till reservatet får man passera en bevattningsdamm där det går alldeles utmärkt att gå på vallen runt dammen.

#3108107

Vid den första anblicken ger lunden intryck av att vara en helt igenvuxen lövskog

 #3108105

Skylten vid lunden måste vara en av Ölands äldsta skyltar för naturområden. I bakgrunden syns några av de välmående murgrönorna i området

#3108106

Lite längre in i lunden är det glesare i buskskiktet

#3108103

Sommartid kan man träffa på orkidén skogsknipprot i markvegetationen

#3108110

Höstbild med några av de kraftiga ekstammarna

Minnessten över flyghistoria

Mellan lunden och folkhögskolan finns denna minnessten som påminner om den första landningen med flygplan på Öland år 1914

Postat 2014-02-09 20:17 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Hörninge Mosse, Öland

Hörninge mosse, några kilometer österut från Köpingsvik, är den tidigare hopplöst igenvuxna mossen som restaurerades till en pånyttfödd oas för bl.a.  orkidéer och fåglar. Mossen är en av Ölands största våtmarker och innehåller en blandning av olika slags naturtyper allt från öppet vatten till torra betesmarker. Vid restaureringen i början på 2000-talet skapades flera lättillgängliga stigar med rastplatser och fågeltorn i kanterna av mossen. I området kan man se inte mindre än ett 20-tal olika slags orkidéer.

#3083397

Det är just orkidéerna som jag fokuserat på vid mina strövtåg vid mossen. Men även ornitologen och den allmänt naturintresserade får säkert ett stort utbyte av ett besök här.

                                     #3083395

Denna lilla oansenliga orkidé som kan vara så svår att upptäcka eftersom den försvinner i vegetationen är grönkulla. Det sägs att den anpassar färgen till omgivningen.

Vid Hörninge mosse finns grönkullan i de lite torrare markerna. Har man väl hittat en så kan vara säker på att det finns flera i närheten

#3083391

Honungsblomster är också en art som man måste leta en del efter innan man hittar den första. På de betade markerna i kanten av mossen finns det fortfarande en del kvar men något överflöd av arten kan man inte hitta

#3083398

Kärrknipprot finns däremot i stort antal. Här ett fint exemplar  i soluppgången

#3083396

Krutbrännaren föredrar torra gräsbevuxna marker. I Hörninge verkar den trivas alldeles utmärkt, särskilt i de södra delarna av mossen. Här är det inte svårt att hitta sådana här ståtliga exemplar

#3083392

Praktexemplar av vit skogslilja växer i de torra omgivningarna

#3083399

Praktsporrar förekommer allmänt i vissa delar av Hörninge mosse

#3083400

Orkidégubbar, detalj från en skogsknipprot som finns i de omgivande skogsmarkerna 

#3083393

Gräsull en tidig sommarmorgon vid en av mossens fuktigare delar

#3083401

I den frodiga grönskan kring mossen trivs bl.a. skogsknipprot

#3083402

Vid mossen finns flera bra observationspunkter. Här ett fågeltorn som vilar på rejäla kalkstensblock

Hörninge mosse är lättillgänglig. Det finns parkeringsplatser med informationstavlor på fyra olika ställen kring mossen. För den som föredrar att cykla finns det en cykelled på den gamla banvallen mellan Köpingsvik och mossen. Och man behöver inte leta orkidéer eller skåda fågel vid mossen utan man kan ta en fika och bara njuta av ett stycke öländsk natur. Glöm inte kameran. 

Postat 2014-01-01 16:23 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera
1 2 Nästa