Annons

Proffsfoto

Artiklar > HD sätter tuff gräns för kränkande fotografering

HD sätter tuff gräns för kränkande fotografering

Är det olagligt att fotografera det här motivet utifrån? Ja, det kan det vara slår HD fast. Foto: Alexandre Chambon

 

Högsta domstolen har avgjort när brottet kränkande fotografering gäller. Något som kan få konsekvenser för många fotografer.

Nyligen dömdes en pappa av Högsta domstolen för kränkande fotografering efter att ha fotograferat sin dotter från en bil på gatan när hon syntes i sitt sovrumsfönster.

För att brottet kränkande fotografering ska gälla måste tre kriterier (rekvisit) uppfyllas. Bilden måste vara tagen i hemlighet, utan lov och i ett utrymme som anses privat. 

Vad som ska anses som ett privat utrymme har varit den stora frågan. När lagen stiftades togs exempel som toaletter och omklädningsrum. Men vad gäller ett sovrum där man kan se in från gatan? Är det så privat att det blir kränkande fotografering om inget gjorts för att hindra insyn? 

Högsta domstolen har slagit fast att fallet med ”Dottern i fönstret”, som de vemodigt kallat det, är kränkande fotografering. De anser alltså att alla sovrum är ”off limits” för fotografering som sker dold och utan lov – även om det är fri insyn från gatan. 

Undantag för försvarliga skäl

I den här typen av lagstiftning som begränsar informationsfriheten finns det ofta ett undantag om gärningen kan anses försvarlig. Ett tydligt exempel är om man vill avslöja brott eller andra missförhållanden.

Den åtalade pappan hävdade att det faktum att han tog en bild av sin dotter (som han inte har vårdnaden för) för att kunna visa för sin mamma och syster gjorde fotograferingen försvarlig. 

HD skriver i sin dom att fotograferingen är förståelig, men inte försvarbar. På den här punkten var inte rätten enig, men bara en minoritet ville fria.

Mannan dömdes till 30 dagsböter.

 

Fotosidans kommentar

Det var oväntat att HD skulle döma mannen. Man kan hävda att man bör dra för gardinerna om man vill vara privat – precis som man stänger dörren till toaletten. Det här kan göra många till kriminella utan vetskap, det är ju inte alltid lätt att undvika att någon syns i ett fönster. 

Det leder vidare till nästa fråga. Kan den konstnärliga ambitionen hos en hobbyfotograf anses som försvarlig. Konstnärligt utövande brukar ju ha starkt skydd och skulle kanske väga tyngre än mannens skäl i det här fallet.Publicerad 2022-12-20.

38 Kommentarer

ztenlund 2022-12-20 21:42  
Nu har jag inte läst domen än, men ”Fotosidans”, varmed troligen förstås Magnus, kommentar väcker frågan om propositionen ens har lästs? I ljuset av vad som anförs där ter den sig nämligen något märklig.

Prop 2012/13:69 sid 26 i avsnittet om skälen för regeringens förslag:

”Det skydd som kriminaliseringen innebär bör därför, som huvudregel, gälla bostad, oavsett var man vistas i den. Vidare bör straffansvaret gälla oavsett om fotograferingen sker inne i eller in i bostaden.”

Vidare är det såvitt känt ett uppsåtsbrott. I det aktuella fallet verkar det, åtminstone utifrån notiserna, inte direkt ha rått någon tvekan om att det förelåg uppsåt. Att någon väljer att kuta naken (inte ett rekvisit, n.b.) förbi ett fönster som vetter mot Stortorget i Gamla stan, och råkar hamna på en mobilbild på Stortorgspumpen, är inte riktigt samma sak. Då tycker jag nog att strösslandet med skyddsobjekt med fotoförbud i tätort är ett större problem, i vissa fall med skyltar som kräver kikare för att se dem från potentiella brottsplatser. Något uppsåt krävs inte, utan det räcker med oaktsamhet.
rikitikitavi 2022-12-20 22:46  
Lite vårt samhälle i ett nötskal just nu tycker jag. Vi har aldrig varit så otroligt sugna på att visa upp oss själva i alla möjliga konstiga sammanhang eller säga saker över sociala medier som folk aldrig skulle vågat skylta eller säga öppet förr om världen, och lägger vår integritet och privatliv i händerna på teknik jättar över internet och i mobiler etc utan tvekan och att ifrågasätta överlag.....men samtidigt är vi skiträdda för att någon ska råka plåta oss i likande sammanhang eller andra med en vanlig kamera eller andra typer av nuförtiden påstådda "kränkningar. Vi lever verkligen i en "sila mygg och svälja kameler epok"...
Frekeman 2022-12-20 23:13
Så sant. Trist.
PMD 2022-12-21 10:45
Det är tråkigt att fotografering numera nästan alltid likställs med fotografering+publicering.

Den som i hemlighet har blivit fotograferad kan inte lida av det om inte bilden publiceras (eller eventuellt visas för en person som inte är fotografen).

En lag om kränkande publicering hade varit bättre.
rikitikitavi 2022-12-21 18:35
@fredrik verkligen 😴🤷‍♂️
@per ja men helt klart 👍
jag&bilden 2022-12-20 22:56  
Jag har inte läst domen men om man stående på gatan konstnärligt vill ta en bild av en person i ett fönster - behöver man då först vara säker på att det är ett kök- eller vardagsrumsfönster och inte fönstret tillhörandes sovrummet?
Svar från froderberg 2022-12-20 23:06
Det beror på om fotograferingen anses försvarlig eller inte.
PeterWem 2022-12-21 09:43
Jag tycker du ska läsa propositionen, Petter, och hur man kommit fram till saker och ting där https://data.riksdagen.se/dokument/H00369

För att besvara din fråga ska man först ha uppsåt. Köks- eller vardagsrumsfönster spelar ingen roll då platsen är "inomhus i en bostad". Det är hemmet som räknas. I ditt fall blir det, som Magnus skriver, upp till domstol att avgöra om det är försvarligt eller ej.

Från domen:
"Vidare nämns att fotografering som utgör
inslag i t.ex. ett vetenskapligt arbete eller som låter sig försvaras av konstnärliga
hänsyn kan vara försvarlig, låt vara att den enskildes skydd mot fotografering i
de allra flesta sådana fall lär väga tyngre. (Se a. prop. s. 41 f.)"
henriksand 2022-12-21 01:31  
Bara för att många väljer att publicera sig själv och visa upp sig i alla möjliga och omöjliga sammanhang kanske det inte är orimligt att det finns platser där man likaledes kan välja själv att bli fotograferad eller inte. Visst utrymme finns uppenbarligen för konstnärliga skäl (se sista meningen nedan) men om det alltid skulle vara ursäktligt genom att hänvisa till att ”jag bara tog en bild för motivets skull” så blir lagen tämligen tandlös.

Från domen:

7. Brottet omfattar fotografering av någon som befinner sig ”inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme”. Straffansvaret omfattar som huvudregel även fall då en person håller sig fullt synlig i ett bostadsfönster. Vidare är bestämmelsen tillämplig oavsett om fotograferingen sker inne i eller in i bostaden och oavsett vems bostaden är. Däremot omfattar straffbestämmelsen inte fotografering av någon som befinner sig på en balkong, på en altan eller i en trädgård, eftersom man på sådana platser i allmänhet får räkna med att bli iakttagen av andra personer. (Se a. prop. s. 26 f. och 40.)

9. Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig (4 kap. 6 a § andra stycket brottsbalken). Frågan om gärningen är försvarlig får avgöras genom en helhetsbedömning i det enskilda fallet, där det intresse som fotografen företräder vägs mot den enskildes intresse av skydd mot kränkande fotografering. Det måste alltså finnas omständigheter som gör det försvarligt att i hemlighet och utan samtycke fotografera någon, vilket framgår bl.a. av lagstiftningens uttryck att ”gärningen” ska vara försvarlig.
10. Utgångspunkten måste då vara att lagstiftningen har begränsats till typsituationer där intrång skett i den personliga integriteten och där behovet av rättsskydd är särskilt stort. Det intresse som ska kunna uppväga fotograferingen måste därför normalt vara av en viss tyngd. I samma riktning pekar uttalanden
i lagens förarbeten. Det talas där om nyhetsförmedling och andra mycket betydelsefulla samhälleliga intressen. Vidare nämns att fotografering som utgör inslag i t.ex. ett vetenskapligt arbete eller som låter sig försvaras av konstnärliga hänsyn kan vara försvarlig, låt vara att den enskildes skydd mot fotografering i de allra flesta sådana fall lär väga tyngre. (Se a. prop. s. 41 f.)
ztenlund 2022-12-21 10:16
Man kan notera att två av justitieråden var skiljaktiga och menade att fotograferingen ifråga var försvarlig, utifrån pappans intresse av att få en aktuell bild av sin dotter och övriga förhållanden i fallet. Det hjälpte nu inte den tilltalade att slippa dagsböter, men i den delen var domstolen alltså inte enig, utan tre ville fälla och två fria på den grunden.

(Se slutet av domen.)
Erik Madsen 2022-12-21 10:44  
Jag har inte läst domen och kommer inte blanda mig i beslutet. Det jag direkt stötte på var detta avsnitt i Magnus Fröderbergs text:

“Den åtalade pappan hävdade att det faktum att han tog en bild av sin dotter (som han inte har vårdnaden för) för att kunna visa för sin mamma och syster gjorde fotograferingen försvarlig”

Specielt dette: (som han inte har vårdnaden för).

Vems mamma och vems syster pratar vi om här? Ursäkta min eventuella bristande förståelse av svenska. Är det flickans mamma som anmält det för kränkande och med vilket påstående? Är det då kanske en tvist mellan pappa och mamma som handlar om något helt annat?

Innehåller fotografiet endast fönstret med dottern eller ingår hela fasaden på huset. Du/vi får fotografera byggnader/hus även om det finns personer i motivet - enligt mig.

Om det bara är byggnaden som är huvudmotivet - är det förmodligen i ett sådant fall att detta kan användas ?

“Konstnärligt utövande brukar ju ha starkt skydd”.

Med mange venlige hilsener fra Erik/DK
Johan Pihl 2022-12-21 11:01
Den dömda fotografens mamma (och syster) är det som texten syftar på. Därför "sin mamma och syster". Hade det varit dotterns mamma hade det stått "hennes mamma och syster".
Sen kan man undra hur fotograferingen kom till känna, då bilden måste vara tagen i hemlighet, för att det ska räknas som kränkande.
Jag har heller inte läst domen, så jag vet inte så mycket om fallet.
Jan Olof Härnström 2022-12-21 11:06
Det verkar som det finns en hund begraven här.
Just det att en pappa har fotograferat sin dotter som han inte har vårdnaden för är väl anledningen till hela historien? Att det finns en underliggande konflikt.
Om du eller jag hade tagit bilden i stället och publicerat den här på FS som ett gatufoto så hade nog ingen reagerat.
PeterWem 2022-12-21 13:00
Fotografiet är taget ute vid vägen med en mobiltelefon. Häcken täcker halva bilden, huset den andra hälften och på en liten del finns fönstret på andra våningen.
Pappan skickade bilden till barnets mormoder och skrev att mormodern skulle be mamman att kontakta honom. Mamman och dottern har tidigare haft skyddat boende.
Erik Madsen 2022-12-21 13:01
Takker Johan.
Mvh. Erik.
Erik Madsen 2022-12-21 13:04
Peter - det var sådan, at jeg frygtede. Det blev en helt anden sag. Tak for den info.
Mvh. Erik/DK.
Fredrikpersson 2022-12-21 13:27  
Fotosidans artikel och kommentar skjuter bredvid målet.

HD har genom domen inte satt någon ny praxis som anger att sovrum är "off limits". Det har sovrum varit sedan lagen infördes. Att en bostad, och därmed även sovrum, är utrymmen som är fredade framgår i klartext av lagen (precis som lagen anger toaletter och omklädningsrum som fredade utrymmen). Av lagens förarbeten framgår att både fotografering i och in i en bostad omfattas. Allt detta refereras det tydligt till i HD-domen.

Det har alltså under flera år kunnat utgöra kränkande fotografering att i smyg och utan samtycke fotografera in i en bostad. Uppenbarligen utan några bekymmer alls för alla de fotografer som utan uppsåt att smygfotografera fått med personer i bostäder i sina bilder.

Varför skriver Fotosidan en artikel och en kommentar som ger en helt annan bild?

Kärnfrågan i domen är om den privata relationen mellan pappan och dottern gör fotograferingen försvarlig i lagens mening. Skulle den relationen inte finnas, så skulle det enligt min mening vara ett skolexempel på kränkande fotografering att i smyg och utan samtycke fotografera någon inne i en bostad så som skedde i domstolsmålet. Utifrån vad som anges i förarbetena så skulle konstnärliga syften med fotograferandet i de flesta fall inte heller vara tillräckliga för att göra fotograferingen, på det vis den skedde i målet, försvarlig.


/F
PMD 2022-12-21 16:14
Hur motiverar man att smygfotograferingen är försvarlig pga relationen mellan pappan och dottern?
Gör den relationen fotograferingen mer försvarlig eller mindre försvarlig jämfört med om det inte funnes någon relation mellan fotografen och flickan?
Pickadollen 2022-12-22 08:27
Domen finns att ladda ner och läsa på Högsta domstolens hemsida (https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2022/115332/)

Där kan man läsa hur domstolen resonerat. Värt att notera, som lyfts i kommentarsfältet redan, är att två av fem justitieråd var skiljaktiga och tyckte att pappan skulle frikännas. Domen är, som de flesta domar från högsta instans är nuförtiden, pedagogisk och skriven på ett lättillgängligt språk.
denstorre 2022-12-21 19:03  
Jag tycker det är oerhört deprimerande att möjligheterna till att fritt fotografera krymper för varje år. Det handlar inte bara om eventuellt kränkande, utan allt möjligt fotograferande. Mycket folk blir helt tokiga om man fotograferar dem och hänvisar till att man inte får fotografera dem. Jag säger inte att man ska få gå runt och söka efter personer i komprometterande situationer, men kom igen. I somras blev jag nästan utskälld av ett par kvinnor på en uteservering som precis hade blivit fotograferade av någon ung kille med mobiltelefon. Det dög visst när det var en ung snygg kille, men blev väldigt fel när en sur gammal gubbe gjorde i stort sett samma sak. Gatufoto är för mig mer eller mindre dött nuförtiden. Likadant så går det inte att fotografera saker som Lucia eller skolavslutningar längre. Och jag jobbar i skolan. Det bli bara en massa snack om att det inte går på grund av GDPR eller skyddade identiteter. Men sen sitter/står föräldrarna och filmar hela grejen med sina mobiler. Sannolikheten att de inte lägger ut på FB eller insta är troligtvis noll. Men då har man ju fått bestämma….
rikitikitavi 2022-12-21 20:46
Håller helt med om allt. Jag jobbar själv i skola och har själv barn och avskyr att man inte får ta kort vid sluttningar etc som förr. Och PRECIS som du säger är folk totalt obesvärade av mobiler som är SÅ mycket enklare och snabbare att kavla ut bilder på sociala medier med. Undrar om folk överlag verkligen är totalt befriade av eget tänkande och förmågan att lägga ihop ett och två när det gäller den delen. Samma sak inne i stan när man fotar. Nu är jag väldigt försiktig och har i stort sett aldrig fått några problem, men jag ser hur folk kan kolla ibland bara jag har en kamera och så i en flod av folk precis bredvid står folk och fotar/filmar med mobilen..folk är så otroligt okunniga och tänker inte länge än näsan räcker...
denstorre 2022-12-21 21:38
Tyvärr är nog framtiden för amatörfotografi ganska mörk. Folk vill bestämma allt själva, och får de inte det, så skriker man kränkt.
PMD 2022-12-22 01:05
Det är bara att ignorera de "kränkta" så länge man har torrt på fötterna.
Sten-Åke Sändh 2022-12-23 00:25
Visst, men ibland kan det vara svårt att veta om man har det för i en del länder i Europa kan man tydligen inte heller vara säker på att man har på fötterna om man tar bilder t.o.m. av byggnader eller exv. statyer och statyer finns det inskränkningar kring även i Sverige. Så det behöver inte ens vara mänskliga motiv för att man ska springa på inskränkningar.

Det finns ju något som heter "Stadens konst" som Stadsmuseet har visst ansvar för. De har även koll på statyer och annan konst i det offentliga. Vi som då jobbade med Digitala Stadsmuseet hade en idé om att mobilfoto-inventera dessa då vårt då nya DAM hade möjligheter att visa de bilder som hade koordinater på Google Maps. Det skulle säkert funkat men däremot fick man inte publicera detta till externa användare då det finns rättighetsinskränkningar i hur dessa får publiceras.

Om jag inte missminner mig så berättade en av museets fotografer om de inskränkningar som finns i Frankrike där den som äger exv. en fastighet kan kräva ersättning om byggnaden används som en miljö i exv. en film eller så. Någon som vet mer om detta får gärna fylla i.
PMD 2022-12-23 01:10
I Sverige är inskränkningarna i rätten att fotografera få och lätta att hålla reda på.

Reser man till ett annat land är det lämpligt att ta reda på vad som gäller där.

F.ö. är fotografering och publicering inte samma sak.
Sten-Åke Sändh 2022-12-24 00:14
Jo det är klart att det är stor juridisk skillnad på vad som gäller för fotografering och publicering men i Sverige är det nog så att fotografering och publicering är just samma sak för väldigt många, eftersom man har för vana att lägga upp precis allt man gör på Facebook, Instagram, Youtube eller möjligen TikTok, beroende på vem man är. Det är ju liksom det som är problemet.
PMD 2022-12-24 01:01
Ja, det tycks vara många som lider av tvångsmässig publiceringsmani, men när det gäller vad som är tillåtet eller inte att fotografera måste man hålla sig till just fotograferingen och inte blanda in annat ovidkommande.
nordfoto 2022-12-28 23:35  
Har HD dömt så finns det synnerliga skäl. Det här är bra för att skydda människor som har skyddat boende.
PMD 2022-12-29 00:05
Skyddat boende eller inte har föga betydelse när det gäller lagen om kränkande fotografering.
Skyddat boende är inte en juridisk term.
PeterWem 2022-12-29 00:13
De hade bott på skyddat boende långt tidigare. Något skyddat boende rörde det sig inte om vid fototillfället.
nordfoto 2023-01-10 01:07
Man ska ta hänsyn till varandra, domen var helt rätt.
PMD 2023-01-10 03:03
En dom från HD är alltid "rätt". Det finns ju ingen högre instans som kan tolka lagen annorlunda. Domen är inte rätt pga av någonting om skyddat boende.

N.B. också att HD var oenigt med röstsiffrorna 3-2 vilket tyder på att lagen är svårtolkad.

Om fotografen hade stått öppet på gatan, istället för att vara gömd i sin bil, tror jag att domen hade blivit en annan.
PeterWem 2023-01-10 07:40
Det ska vara öppet för personen man fotograferar, alternativt att man inte har uppdåt.
Öppenheten står i propositionen som ett exempel med en paparazzifotograf med teleobjektiv.
PMD 2023-01-10 11:07
Jag förutsatte att fotografen inte är dold för den som fotograferas.
lonian 2023-01-01 21:28  
Om jag fotar genom mitt fönster till grannens fönster utan att ladda in bilden i datorn, har jag då gjort ett brott?
ztenlund 2023-01-01 21:38
I det här fallet är det själva fotograferingen (upptagning av bild med tekniskt hjälpmedel) som utgör brottet, så ja, om din fotografering uppfyller rekvisiten i övrigt och inte heller är försvarlig. Observera att det som påpekats är ett uppsåtsbrott och att ett av rekvisiten är att ”ta upp bild av någon”. Fotograferar du grannens katt eller skitiga disk, så är det alltså inte ett brott utifrån den aktuella paragrafen.
lonian 2023-01-03 09:56
Okej. Om jag aldrig trycker på foto knappen då, bara tittar genom sökaren, ropar på min fru och låter henne se också likt en kikare. Fortfarande ett brott?
Benganbus 2024-03-14 11:13  
Jag tycker att diskussionen som är här visar att det här är en knepig fråga! Och kanske en problematisk dom?

Merläsning

ANNONS